پلاک روح

رفته بود با مرده ها برقصد

آنکه دیشب خانه را در وهم خود ترک نمود

لیلی را در کبودی حادثه می جست

و جنون از لبان اش آویزان بود

هر که می خواهد بشناسدم

این پلاک روح من

هو یا مددی تا بعد .

/ 0 نظر / 49 بازدید